Privacy

PRIVACYVERKLARING KLANTEN EN LEVERANCIERS

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dit geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens voor de navolgende werkzaamheden of diensten. Het opstellen en toesturen van een offerte, het bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, facturatie en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor het afsluiten en uitvoeren van de overeenkomst. Bij inkoop is dit nodig om u te laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, een offerte aanvraag toe te sturen of een bestelling te kunnen plaatsen, facturatie en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, is het echter wel mogelijk dat wij aan de hierboven genoemde werkzaamheden of diensten geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden

Vanwege de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren.

Direct marketing

Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd, maar u wordt geen klant bij ons, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij worden geen klant van u, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Wordt u wel klant bij ons of wij worden klant bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Uw rechten

U hebt het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. U hebt het recht om te vragen uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander.

Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: Bavak Beveiligingsgroep BV

Zwarteweg 19 2201 AA Noordwijk 071-4035544 info@bavak.com

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Gepubliceerd, 23 mei 2018

Ontdek meer over

Geïntegreerde BeveiligingScan en Detectie
Perimeter BeveiligingService, Onderhoud & Training